Referat af generalforsamling i Vejle Kunstforening den 14. marts 2024 kl. 19 på Rosborg Gymnasium

Fremmødte: 124

Dagsorden iflg. Vedtægterne

  1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Marie Bojsen.

  1. Bestyrelsens beretning for 2023

I formandens fravær pga. sygdom aflagde næstformand Majbritt List bestyrelsens beretning for 2023. Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger.

  1. Det reviderede regnskab for 2023

Kasserer Ole Schrøder fremlagde det reviderede regnskab. Det udviste et underskud på 67.596 kr. og en egenkapital på 359.518, – kr.

Regnskabet godkendtes.

  1. Fastlæggelse af kontingent for 2025

Bestyrelsen foreslog en stigning i kontingent til 320,- kr. i 2025, og lovede samtidig, at man ville forslå samme beløb for 2026 på næste generalforsamling. Firmamedlemsskaber skal fremover koste 1.250, – kr.

Kontingentet godkendtes.

  1. Forelæggelse af budget for 2025

Bestyrelsens forslag til budget 2025 viste en samlet indtægt på 136.000 kr. og udgifter, så resultat er forventet

på 0, kr.

Det blev forslået at hæve udgiften til indkøb af kunst med 10.000 kr. og udgiften til kustoder med 10.000 kr.

således at der i 2025 budgetteres med 20.000 i underskud.

Budgettet blev herefter taget til efterretning.

  1. Indkomne forslag

             Der var ikke indkommet forslag.

  1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af fire medlemmer til bestyrelsen for to år.

På valg var Majbritt List, Bo Lund Andersen, Ole Schrøder og Else Villadsen. Else Villadsen ønskede ikke genvalg.

I stedet foreslog bestyrelsen Birgit Pedersen.

Majbritt List, Bo Lund Andersen, Ole Schrøder og Birgit Pedersen blev valgt.

Valg af to suppleanter for 1 år.

Bestyrelsen foreslog Niels Damgaard som 1. suppleant og Sigrid Horsholt som 2. suppleant.

Begge valgtes.

 

  1. Valg af to revisorer for I år

Foreningens hidtidige revisorer ønskede ikke genvalg. Bestyrelsens foreslog i stedet Peter Skov Nielsen og Mads Peter Villadsen.

Begge blev valgt.

  1. Eventuelt

Intet

10.  Bortlodning

Der blev bortloddet 28 værker.

Vejle d. 15. marts 2024

 

Marie Bojsen   

Bo Lund AndersenReferent