Generalforsamling i Vejle Kunstforening 2022

Referat af Ordinær generalforsamling d. 10. marts 2022

Pkt. 1) Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Marie Bojsen

 

Pkt. 2) Bestyrelsens beretning for 2021

Foreningens formand Nina Damsgaard aflagde bestyrelsens beretning for 2021. Denne blev godkendt uden bemærkninger.

 

Pkt. 3) Revideret regnskab for2021

Kasserer Ole Schrøder fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab for 2021. Regnskabet udviste et underskud på 4.041 kr. og en egenkapital på 489.837 kr.

Regnskabet godkendtes.

Pkt. 4) Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen foreslog uændret årligt kontingent: enkeltperson 250 kr. og firma 1000 kr. Forslaget vedtaget uden bemærkninger.

Pkt. 5 Budget 2023

Bestyrelsens forslag til budget for 2023 viste en samlet indtægt på 120.000 kr. og et underskud på 52.700 kr. Budgettet blev taget til efterretning.

Pkt. 6) Indkomne forslag.

Der var stillet forslag om udlevering af medlemskort. Dette blev kort drøftet. Men da forslagsstilleren ikke deltog i generalforsamlingen, meddelte dirigenten, at forslaget ikke kunne sendes til afstemning.

 

Pkt. 7) Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.

             Valg af 2 suppleanter for 1 år

 

Bestyrelsen:

Britta Egebjerg, Else Villadsen, Ole Schrøder og Susanne Hohn var på valg. Susanne Hohn ønskede ikke genvalg.

Britta Egebjerg, Else Villadsen og Ole Schrøder genvalgtes. Bo Lund Andersen valgtes som nyt medlem.

Suppleanter:

Majbritt List og Birgit Pedersen valgtes.

Pkt. 8) Valg af 2 revisorer

Merete Kjerkegaard Nielsen og Jonna Nielsen genvalgtes.

Pkt. 9 Eventuelt

Formanden takkede Susanne Hohn for indsatsen i bestyrelsen og overrakte blomster.

Pkt. 10 Bortlodning

30 værker blev bortloddet.

 

Vejle, den 15. marts 2022                                                                                                                           Marie Bojsen, dirigent