Referat af generalforsamling i Vejle Kunstforening 2023

 

 

 

Referat af generalforsamling i Vejle Kunstforening den 16. marts 2023 kl. 19 på Rosborg Gymnasium

Fremmødte: 132

Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Marie Bojsen.

2. Bestyrelsens beretning for 2022
Foreningens formand Nina Damsgaard aflagde bestyrelsens beretning for 2022. Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger.

3. Det reviderede regnskab for 2022
Kasserer Ole Schrøder fremlagde det reviderede regnskab. Det udviste et underskud på 62.723 kr. og en egenkapital på 427.114 kr.

Regnskabet godkendtes.

4. Fastlæggelse af kontingent for 2024
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250,- kr. for enkeltpersoner og 1.000,- kr. for firmaer. Kontingentet godkendtes.

5. Forelæggelse af budget for 2024
Bestyrelsens forslag til budget 2024 viste en samlet indtægt på 125.000 kr. og et underskud 28.500 kr. Budgettet blev taget til efterretning.

6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af tre medlemmer til bestyrelsen for to år.På valg er Nina Damsgaard, Niels E. Hansen og Ruth Lützen. Alle er villige til genvalg. Nina Damsgaard, Niels E. Hansen og Ruth Lützen blev valgt.Valg af 1 medlem for 1 år.Majbritt List er villig til valg. Majbritt List blev valgt.
Valg af to suppleanter for 1 år.
Bestyrelsen foreslog Birgit Pedersen og Sigrid Horsholt. Begge valgtes

8. Valg af to revisorer for 1 år
Merete Kirkegaard Nielsen og Jonna Nielsen genvalgtes.

9. Eventuelt
Intet.

10. BortlodningDer blev bortloddet 28 værker.

16. marts 2023                                 

 

       

           Dirigent

                                                                                                                                                          Bo Lund Andersen referent