Historien

Vejle Kunstforenings historie gennem tiden.

Vejle KunstForening blev stiftet d 11. marts 1932 på initiativ af øjenlæge Henry Fabricius Jensen (1896-1984).

I foreningsprotokollen står følgende at læse:
“Den 11/3 1932 dannedes “Vejle Kunstforening” ved et i Håndværkerforeningens Lokaler afholdt Møde. Mødet afholdtes på Foranledning af en Komité bestående af

Tandlæge W.Berthelsen, Farver Einar Hansen, Sagfører Holger Jespersen, Øjenlæge Fabricius Jensen, Købmand Johs. Rønvig

Komitéen havde underhånden henvendt sig til Byens Borgere for at undersøge, om der var Stemning for at danne en sådan Forening, og da man havde fået Tilslutning fra 71 af disse, indkaldtes de skriftligt til den dannende Generalforsamling. Der mødte c. 40.

Til dirigent valgtes Overretssagfører Demant, hvorefter Fabricius Jensen åbnede mødet og i korte Træk gjorde rede for Foreningens Formål samt forelagde det af Komitéen udarbejdede Forslag til Love.”

Dannelsen af foreningen skete primært for at skaffe københavnske udstillinger til byen og dermed udbrede kendskabet til mere kendte og nutidige kunstnere. Dette var nemlig ikke muligt på det lille, eksisterende kunstmuseum, der havde til huse på førstesalen i den nuværende bygning, der rummer Vejle Kulturhistoriske Museum.

Den faste udstilling i det lille kunstmuseum bestod fortrinsvis af ældre grafik og tegninger samt et meget begrænset udvalg af nyere dansk kunst skænket af Ny Carlsbergfondet.

Behovet for kunstudstillinger var tilstede idet tegnelærerne på Teknisk Skole, Hans Agersnap, Ole Olsen og Victor Jensen var de ildsjæle, der pustede til en række af unge mennesker, der senere gjorde sig gældende som kunstnere ikke blot i Vejle. Navne i denne sammenhæng var bl.a. Robert Dueholm Jessen, Olaf Markussen, Einar Iversen og Egon Mathiesen, så man må sige, at det kunstneriske spirings- og vækstlag var tilstede her i begyndelsen af 30’rne.

En anden, der også fik inspiration på Teknisk Skole hos Victor Jensen, men dog i 40’rne var Albert Bertelsen.

Henry Fabricius Jensen selv havde også et kendskab til den bildende kunst på udøverplan. I slutningen af 20’rne var han selv så småt begyndt at tegne og male. Det er sandsynligt, at også hans personlige interesse for at se, opleve og inspireres har været en medvirkende årsag til oprettelsen af kunstforeningen, men uomtvisteligt er det, at han udviklede sig til en god og velanskrevet maler.

Den første udstilling rummede navne som Zeuthen, Johannes Larsen, Rostrup Bøjesen, Julius Poulsen, Rude, Axel Bentzen, Viktor Jensen m. fl.. Udstillingen finder sted i maj 32, og i et protokollat fra d. 25/4 bestemmes det “at undersøge, om man kan få anbragt et Reklameskilt tværs over Nørregade ved Grand Hotel, da Udgifterne til Udstillingen begynder at antage et foruroligende Omfang, må man ved Hj. af Reklame skaffe betalende Gæster til Udstillingen.”

Trængsler og problemstillinger der også kendes i dag. Årskontingentet i 1932 beløb sig til hele 10 kroner pr. husstand !

Om kunstforeningens vilkår i 30’rne skriver museumsleder ved Vejle Kunstmuseum Nina Damsgaard i 1989 i kataloget til udstillingen “Vejle – Kulturby i 30’rne”:

“Der blev indgået aftale mellem kunstforeningen og museet om, at kunstforeningen kunne holde to udstillinger om året på museet.

Museet sorterede imidlertid under byrådets museumsudvalg, der af og til synes at have haft ringe forståelse for denne udstillingsvirksomhed, bl.a. ved at kræve, at der forud for hver udstilling blev indsendt en skriftlig ansøgning. Nogle af udvalgets medlemmer mente tilmed, at udstillerne burde afkræves “forlystelsesafgift” ligesom danserestauranter og revyer.

Dette forslag blev (heldigvis) aldrig realiseret, og foreningen fik vederlagsfrit stillet lokaler til rådighed.

Kunstforeningen viste især udvalgte værker fra de store kunstsammenslutningers årlige udstillinger. “Den frie”, “Decembristerne”, “Grønningen”, “Kammeraterne”, “Corner og Høst” samt “Marts”. Udstillingerne blev vist på Vejle Museum, hvor den permanente samling imens blev dækket af spanske vægge, så der på denne måde blev skaffet plads til kunstforeningens særudstillinger.

Kun sjældent viste kunstforeningen udstillinger med enkelt-kunstnere. Byrådet krævede, at de udstillende kunstnere havde udstillet minimum 3 gange på Charlottenborg eller “Den Frie”. Dette krav stillede sig hindrende i vejen for separatudstillinger med yngre kunstnere, der vendte den etablerede kunstinstitution ryggen.

Udstillinger af denne karakter blev derfor ikke vist på museet, men i lejede lokaler, f.eks. i Ditlevsens  Boghandel, Teknisk Skole’s festsal eller på Hotel Royal.”

I dag opretholder kunstforeningen stadig stort set det gamle byråds krav om udstilleres tidligere udstillingsvirksomhed på de censurerede udstillinger. Dette på trods af, at foreningen nu har selvstændigt udstillingshus helt frigjort fra såvel Vejle Kunstmuseum som Vejle Byråd.

Vejle KunstForenings udstillingshus “Kunstbrænderiet” tilhører Sct. Norbert Stiftelsen og er beliggende i Præstegyde 3, centralt i det gamle Middelaldervejle.

Lejekontrakt blev indgået i 1990, og Vejle Kommune har lige siden ydet økonomisk støtte til huslejen på lige fod med andre foreninger.

De 2 årlige udstillinger på Vejle Kunstmuseum er blevet afløst af ikke færre end 8-9 udstillinger i “Kunstbrænderiet”.

Navnet “Kunstbrænderiet” kan måske undre eller ligefrem synes smart. Det ene eller det andet, så er det et naturligt navn, idet lokalerne tidligere husede et brændevinsbrænderi i hvad man omkring århundredeskiftet kaldte for “Møhls Gård”.

Loftshøjden andrager ca. 6 meter p.g.a. de tidligere krav om plads til store destillationsapparater. Murene er tykke og hvidkalkede og de gamle vinduesrammer af støbejern – og strandsand på gulvet – giver rummet både ånd og patina.

Et dejligt, rustikt udstillingsrum til såvel den blide og følsomme kunst som den mere vilde og koloristiske.

De små 200 m2, der i dag rådes over, kan forøges ved inddragelse af etagerne ovenover, og visioner til deres anvendelse er der nok af, men økonomi til brandsikre etageadskillelser, flugtveje m.m. ja, det kniber det med. Lidt ærgerligt, for én af visionerne var at skabe et fast udstillingssted for lokale kunstneres skiftende værker.

Dagligt ledes Vejle KunstForening af en bestyrelse på 7 medlemmer samt en kustode.