Vedtægter

Vedtægter for Vejle Kunstforening

 

 § 1. Navn og hjemsted KUNST – Vejle Kunstforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejle.

 § 2. Formål Foreningens formål er at formidle og fremme interessen for kunst. Det sker primært gennem skiftende udstillinger i de lokaler, man råder over.

§ 3. Medlemmer Enhver kan blive medlem af foreningen mod at betale et årligt kontingent.Der skelnes mellem personligt medlemskab og firmamedlemsskab.Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Et medlem af foreningen kan efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens godkendelse udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer har samme rettigheder, som andre medlemmer, men er fritaget for kontingent. Et medlem betragtes som udmeldt, hvis det årlige kontingent ikke er betalt, senest 1 måned efter forfaldsdagen/foretagen påmindelse.

 § 4. Medlemsgoder I den udstrækning foreningens økonomi tillader det, indkøber bestyrelsen kunst til bortlodning blandt medlemmerne. Eventuelle kunstgaver til foreningen bortloddes til medlemmerne. Bortlodning af ét kunstværk kan finde sted på hver fernisering – blandt de fremmødte medlemmer. Bestyrelsen kan sikre foreningens medlemmer gratis adgang, rabatter o. lign. gennem aftaler med relevante foreninger og institutioner.

 § 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside med angivelse af tid, sted og dagsorden, samt ved direkte fremsendelse til medlemmerne.

Dagsordenen skal indeholde:

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsens beretning for det foregående kalenderår.

3 Det reviderede regnskab for det foregående kalenderår.

4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5 Forelæggelse af budget for det kommende år.

6 Indkomne forslag.

7 Valg til bestyrelsen:

a. På lige årstal vælges 4 medlemmer for 2 år

b. På ulige årstal vælges 3 medlemmer for 2 år

c Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år

8 Valg af 2 revisorer for 1 år.

9 Eventuelt.

10 Bortlodning jf. § 4

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der skrives et beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af dirigenten. Ved afstemninger på generalforsamlingen gælder simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen og skal efterfølgende offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før den fastsatte dato. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/10 af medlemmerne skriftligt  forlanger det.

En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel og med angivelse af dagsorden, samt navnene på dem, der har forlangt indkaldelsen.

 

 § 6. Bestyrelsen Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller min. 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt; dog min. 6 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Bestyrelsen kan indkalde 1. suppleanten eller revisorerne til at deltage i et eller flere møder, når det skønnes påkrævet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 § 7. Regnskabsåret Regnskabet følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges senest 2 uger før generalforsamlingen i foreningens lokaler.

 § 8. Udstillinger Driften af foreningens udstillingslokaler organiseres af bestyrelsen. Bestyrelsen kan træffe aftale med frivillige kustoder, der på skift er til stede i åbningstiderne.

§ 9. Tegningsret Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Tegningsretten omfatter oprettelse af bankkonti uden kreditfacilitet til bestyrelsens dispositioner inden for vedtægtens rammer.

§ 10. Opløsning Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Opløsning kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. På samme møde skal bestyrelsen fremsætte forslag om, hvordan foreningens evt. midler skal anvendes

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2018 og erstatter Vedtægterne af 10. marts 1999.