Generalforsamling i Vejle Kunstforening 2021

KUNST Vejle Kunstforening

Ordinær generalforsamling d. 1.september 2021 Referat

153 af foreningens 340 medlemmer deltog i denne generalforsamling.

Den udsendte dagsorden omfattede forhold fra både 2019 og 2020, begrundet i at generalforsamling i 2020 ikke kunne afholdes,da regeringen havde indført restriktioner relateret til den pandemi, som har hærget siden marts 2020.

Til dirigent valgtes Marie Bojsen

Foreningens formand Nina Damsgaard aflagde bestyrelsens beretning for 2019 og 2020. Herunder omtaltes bestyrelsens sammensætning, hvor de, der var på valg i 2020, havde indvilget i at fortsætte, indtil der kunne afholdes en generalforsamling.Niels Damgård måtte imidlertid forlade sin post primo 2020 af personlige årsager. Formanden sluttede sin beretning medpersonligt at rette en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer: John Kaare, Niels Damgård og Birgit Pedersen, som hverfik overrakt en lille kunstgave.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Kasserer Birgit Pedersen fremlagde de reviderede regnskaber for såvel 2019 som 2020. Begge år udviste et lille driftsoverskud(hhv. 2.470 kr. og 3.597 kr.)

Foreningens formue gav anledning til mindre drøftelse, hvor konklusionen blev, at det er nødvendigt med en passende “stødpude”til at imødegå kommende år. Foreningens medlemstal viser en svagt nedadgående tendens. Begge regnskaber blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog uændret årligt kontingent: enkeltperson 250 kr. firma 1000 kr. Forslaget vedtaget uden bemærkninger.

Budget for både 2021 og 2022 blev fremlagt af kassereren. Budget 2021 kunne af gode grunde ikke vedtages, menbestyrelsens forslag til budget 2022 blev vedtaget.

ingen indkomne forslag.

Valg af fire bestyrelsesmedlemmer, hvor valgperioden udløber i 2022:

På valg var Else Villadsen, John Kaare, Birgit Pedersen og Niels Damgård. Tre sidstnævnte ønskede ikke genvalg.

Følgende stillede op til valget: Britta Egebjerg, Else Villadsen, Ole Schrøder, Susanne Hohn og Gitte Tubæk. Efter skriftligafstemning valgtes Ole Schrøder, Else Villadsen, Susanne Hohn og Britta Egebjerg.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, hvor valgperioden udløber i 2023:

Nina Damsgård, Niels Erik Hansen og Ruth U.itzen genvalgt uden afstemning.

Valg af 2 suppleanter indtil 2022

Der blev kun opstillet og valgt 1 suppleant: Birgit Pedersen.

Valg af 2 revisorer: Merete Kjerkegaard Nielsen genvalgtes, og Jonna Nielsen nyvalgtes. Valgperioden udløber i 2022.

Evt.

John Kaare bad forsamlingen rejse sig og ære mindet om æresmedlemmet Albert Bertelsen, der er død siden sidstegeneralforsamling.

Ref. EV