Generalforsamling i Vejle Kunstforening

Tirsdag den 8. september 2020 kl.19

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vejle Kunstforening, som afholdes på Rosborg Gymnasium og HF-Kursus, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Tirsdag den 8. september 2020 kl.19

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2019
 3. Det reviderede regnskab for 2019
 4. Fastsættelse af kontingent for 2021
 5. Forelæggelse af budget for 2021
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
  a. På valg er: John Kaare, Niels Damgaard, Birgit Pedersen og Else Villadsen.
  John Kaare og Niels Damgaard genopstiller ikke.
  Bestyrelsens forslag:  Gitte Tubæk og Britta Egebjerg
  b. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 8. Valg af 2 revisorer for 1 år
 9. Eventuelt
 10. Bortlodning

Forslag, der ønskes behandlet under pkt.6 skal indsendes skriftligt til formand Nina Damsgaard senest d.18. august.

Efter generalforsamlingens pkt.9 vil der være en pause, hvor der kan købes øl, vand og kaffe.

Der vil være mulighed for at se nærmere på de kunstværker (indkøb og gaver), der blandt medlemmerne bliver bortloddet efter pausen.

Det er vigtigt at medbringe medlemskort eller kvittering for indbetaling af kontingent, da det kun er medlemmer, der deltager i lodtrækningen.
På gensyn ved generalforsamlingen
Venlig hilsen
Bestyrelsen