Vedtægter

Vedtægter for

Vejle Kunst Forening

1

Foreningens virke og formål

Vejle Kunst Forening har til formål at formidle og fremme interessen for den bildende kunst.

2

Medlemmer

Enhver kan blive medlem af foreningen mod at betale et årskontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemsskabet er personligt. Alle medlemmer indbydes til fernisering af foreningens udstillinger.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter foretagen påmindelse.

Ethvert medlem af foreningen kan efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens godkendelse udnævnes til æresmedlem. Som æresmedlem er man fritaget for kontingent, men har i øvrigt alle rettigheder som almindelige medlemmer.

 

3

Medlemsgoder

I den udstrækning foreningens økonomi tillader det, indkøber bestyrelsen kunst til bortlodning. Eventuelle kunstgaver til foreningen bortloddes til medlemmerne.

Bortlodning af eet kunstværk kan finde sted på hver fernisering. Hvert fremmødt medlem har een lodtrækningschance.

Overskydende værker bortloddes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen kan lade fremstille et grafisk arbejde, signeret af kunstneren, til fordeling blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen kan ved aftale med Vejle Kunstmuseum sikre foreningens medlemmer  gratis entré på Vejle Kunstmuseum mod forevisning af kvittering for betalt kontingent/medlemskort til Vejle Kunst Forening.

4

Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Vejle i sidste halvdel af februar eller første halvdel af marts måned med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år, herunder godkendelse af kontingent for regnskabsåret.
  4. Budget for det påbegyndte år, samt fremlæggelse af overslag for det kommende års budget og kontingent.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af 4, henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer, jvnf. §5,

2 suppleanter og 2 revisorer. Suppleanten med flest stemmer er førstesuppleant.

  1. Eventuelt.
  2. Evt. bortlodning.

Generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad, samt ved opslag med tilhørende dagsorden enten i Kunstbrænderiet, Vejle Kunstmuseum eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

Ved afstemning på generalforsamlingen gælder simpelt stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer.

Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for dem. Vedtægtsændringer tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det – med angivelse af dagsorden og alle underskrifter.

 

5

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 medlemmer. I lige år afgår 4 medlemmer og ulige år 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted, og bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg.

Suppleanter og revisorer vælges for eet år.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsen kan indkalde førstesuppleanten eller revisorerne til at deltage – uden stemmeret – i eet eller flere bestyrelsesmøder, når det skønnes påkrævet.

6

Regnskabsåret

Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede årsregnskab fremlægges til eftersyn i Kunstbrænderiet og/eller Vejle Kunstmuseum senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamlingen i Vejle d. 10. marts 1999.

Bestyrelsen.